Spoločnosť BELVEDEREX s.r.o., so sídlom Levočská 854/44, 058 01 Poprad IČO: 46168303, DIČ: 2023263264 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 24424/P, ktorá je prevádzkovateľom internetovej stránky www.pivnykupel.sk (ďalej len „stránka“) a relaxačného zariadenia Wellness Belveder (ďalej len „WB“), vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky portálu www.pivnykupel.sk. Spoločnosť svojim klientom, fyzickým a právnickým osobám (ďalej len „klienti“) poskytuje svoje služby, t.j.: relaxačné kúpele, sauny a vírivku (ďalej len „služby WB“).

 

Článok I.
Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi WB a klientmi (ďalej len „zmluvné strany“) pri poskytovaní služieb WB. Od týchto VOP sa možno odchýliť v jednotlivých prípadoch na základe inak dohodnutých zmluvných podmienok upravujúcich poskytovanie služieb WB medzi zmluvnými stranami, resp. na základe inej písomnej dohody zmluvných strán alebo jednostranného písomného vyhlásenia WB.
 2. Zmluvnými stranami sú:

– WB, ktoré do zmluvného vzťahu s klientom môžu vstupovať vo vlastnom mene a

– klienti, ktorými sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú v zmysle príslušných právnych predpisov spôsobilé k právnym úkonom.

 

Článok II.
Vznik zmluvného vzťahu

 1. Zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami vzniká:

– na základe odoslania internetovej objednávky klienta cez stránku WB potvrdenej zo strany WB a zároveň

– zaplatením plnej ceny alebo stanovenej zálohy z ceny za poskytované služby WB podľa platného cenníka WB so súhlasom WB

– na základe iného dvojstranného právneho úkonu

 1. Podmienky, obsah a rozsah poskytovaných služieb WB sa riadia; zmluvou uzatvorenou medzi zmluvnými stranami, týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ako aj platným cenníkom WB a aktuálnou ponukou služieb WB.

 

Článok III.
Práva a povinnosti WB

 1. WB sú povinné:

– poskytnúť klientovi služby WB riadne a včas v rozsahu dohodnutom medzi zmluvnými stranami;

– poskytnúť klientovi všetky potrebné informácie ohľadom poskytovaných služieb alebo zmeny poskytovaných služieb;

 1. WB majú právo:

– na zmenu ceny a podmienok poskytovaných služieb z dôvodov podľa ustanovenia článku V ods. 3 týchto VOP;

– odstúpiť od zmluvy s klientom, ktorý podstatným spôsobom porušil zmluvné podmienky alebo hrubo porušuje dobré mravy alebo svojim správaním obťažuje alebo ohrozuje ostatných klientov WB alebo iným spôsobom porušuje svoje povinnosti. V takomto prípade klient nemá nárok na vrátenie ceny za služby WB a zaplatená cena za nespotrebované služby WB sa považuje za zmluvnú pokutu;

– na storno poplatok vo výške a za podmienok stanovených v článku VIII týchto VOP, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak;

 

Článok IV.
Práva a povinnosti klienta

 1. Klient má právo:

– na riadne a včasné poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb WB;

– právo na informácie o všetkých podstatných skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb WB;

– na informácie ohľadom zmeny alebo zrušenia a dôvodoch zmeny alebo zrušenia zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb WB;

– kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb WB, odstúpiť od zmluvy za podmienok stanovených v čl. VIII týchto VOP a to aj bez udania dôvodu;

– právo na reklamáciu poskytovaných služieb za podmienok stanovených v čl. VII týchto VOP;

 1. Klient je povinný:

– poskytnúť WB všetku potrebnú súčinnosť potrebnú k riadnemu a včasnému poskytnutiu služieb WB ako aj splneniu ďalších záväzkov WB voči klientovi;

– využívať služby WB v súlade s kúpeľným ako aj iným poriadkom WB stanovujúcim podmienky využívania služieb WB;

– zaplatiť cenu za zmluvne dohodnuté služby WB a prevziať od WB doklady potrebné na čerpanie služieb WB najneskôr v deň určený medzi zmluvnými stranami ako deň poskytovania služieb WB;

– konať pri využívaní služieb WB tak, aby svojim konaním neohrozil, neobmedzil ani nespôsobil škodu na majetku alebo zdraví iných klientov WB, WB alebo tretím osobám;

 

Článok V.
Ceny, cenové a platobné podmienky

 1. Ceny za služby WB sa riadia cenníkom WB a aktuálnou ponukou služieb WB platnými v momente vzniku zmluvného vzťahu medzi zmluvnými stranami.
 2. WB má právo zmeniť cenu poskytovaných služieb po vzniku zmluvného vzťahu medzi zmluvnými stranami len v prípade, ak k takejto zmene dôjde najneskôr do 30. dňa pred dňom určeným medzi zmluvnými stranami ako začiatok poskytovania služieb WB a k takejto zmene ceny služieb WB oproti dôjde z dôvodu:

– zmeny platných právnych predpisov ovplyvňujúcich cenu alebo podmienky poskytovania služieb;

– zmeny cien dopravných nákladov o viac ako 5 %;

– zmeny kurzu eura použitej na určenie ceny jednotlivých služieb WB o viac ako 5 %;

– zmeny cien energií o viac ako 5 %;

– zmeny cien iných vstupných nákladov na poskytované služby o viac ako 10 %;

oproti cenám alebo nákladom existujúcim v čase vydania platného cenníka služieb WB. Uvedené ustanovenie neplatí v prípade, ak pred rozhodnutím WB o zmene ceny služieb WB v súlade s vyššie uvedeným, klient zaplatil WB cenu za služby WB v rozsahu 100%. Za zaplatenie ceny za služby WB sa rozumie jej pripísanie na účet WB alebo zaplatenie v hotovosti k rukám WB.

 1. V prípade zmeny ceny alebo podmienok poskytovaných služieb sú WB povinné informovať klienta elektronickou formou, písomne alebo telefonicky o takejto zmene a jej dôvodoch najneskôr do 30. dňa pred dňom určeným medzi zmluvnými stranami ako deň poskytovania služieb WB, v opačnom prípade je takáto zmena voči klientovi neúčinná. Podmienka informovať klienta podľa tohto ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok je splnená, ak WB najneskôr do 30. dňa pred dňom určeným medzi zmluvnými stranami ako začiatok poskytovania služieb WB odošlú písomné vyrozumenie o zmene ceny a jej dôvodoch na známu adresu klienta.
 2. Klient je povinný najneskôr v deň určený medzi zmluvnými stranami ako deň poskytovania služieb WB zaplatiť WB cenu za poskytované služby WB, v opačnom prípade majú WB právo odmietnuť klientovi poskytnutie služieb WB a klient nemá v takomto prípade nárok na náhradu žiadnych vynaložených nákladov ani náhradu škody. Za zaplatenie ceny za služby WB sa pre účely týchto VOP považuje pripísanie celej ceny na účet WB alebo jej zaplatenie v hotovosti k rukám WB v prípade, že tak už klient neurobil vopred.

 

Článok VI.
Zmena a zrušenie dohodnutých služieb WB

 1. Rozsah a podmienky poskytovaných služieb WB sa riadia cenníkom WB, aktuálnou ponukou služieb WB, kúpeľným , prevádzkovým alebo iným poriadkom vydaným WB platnými v momente vzniku zmluvného vzťahu medzi zmluvnými stranami.
 2. WB majú právo jednostranným úkonom zmeniť rozsah a podmienky poskytovania služieb WB výlučne na základe vlastnej vôle s prihliadnutím na zmeny príslušných právnych predpisov alebo štandardov obvyklým pre poskytovanie rovnakých alebo podobných služieb WB.
 3. WB sú v prípade, nevyhnutne nutnej potreby zapríčinenej skutočnosťami alebo udalosťami nezávislými na vôli WB alebo inými závažnými objektívnymi príčinami alebo nutnými technickými alebo inými odstávkami alebo v prípade rozhodnutia WB o rekonštrukcii objektov, v ktorých sú poskytované služby WB s úmyslom rozšíriť alebo zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb, oprávnené zmeniť a v prípade obzvlášť závažných objektívnych dôvodov zrušiť zmluvne dohodnuté služby WB a to aj počas doby využívania služieb WB klientom. V takomto prípade sa WB zaväzujú zabezpečiť klientovi čo možno najmenší rozsah aj dobu obmedzenia jeho možnosti využívať medzi zmluvnými stranami dohodnuté služby WB, pričom klient má v takomto prípade možnosť od zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy WB. V takomto prípade sa na klienta nevzťahuje ustanovenie čl. VIII týchto VOP o storno poplatkoch.
 4. WB sa zaväzujú informovať klienta o dôvodoch na zmenu poskytovaných služieb alebo ich zrušenie bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o takejto skutočnosti dozvedia a predložiť klientovi návrh na riešenie vzniknutej situácie.
 5. Za zmenu zmluvne dohodnutých podmienok sa nepovažuje zmena varianty rovnakej služby v prípade, ak je to z objektívnych alebo prevádzkových dôvodov nutné, a ak je klientovi ako náhrada za dohodnutú službu ponúknutá služba iného variantu rovnakej cenovej kategórie a rovnako ani zmena časového harmonogramu poskytovaných služieb v prípade, ak z objektívnych dôvodov nie je dodržať dohodnutý časový harmonogram a klientovi bol ponúknutý nový časový harmonogram rovnakej alebo obdobnej kvality s rovnakým alebo väčším rozsahom služieb.

 

Článok VII.
Reklamácie

 1. V prípade, ak kvalita alebo rozsah služieb nezodpovedá v jednotlivom prípade podmienkam dohodnutými medzi zmluvnými stranami alebo podmienkami obvyklými pri poskytovaní rovnakých alebo podobných služieb má klient právo služby WB reklamovať.
 2. Klient je povinný si uplatniť svoje právo na reklamáciu vadne poskytnutej služby WB bezodkladne po jej poskytnutí, a to priamo na mieste poskytovania služby u osoby vykonávajúcej predmetnú službu WB, resp. u zodpovedného pracovníka WB tak, aby mohla byť bez zbytočného odkladu vada odstránená. Na neskoro uplatnené reklamácie WB nebude prihliadať.
 3. WB sú povinné v prípade oprávnenej reklamácie vadu služby odstrániť, službu poskytnúť znovu, resp. klientovi poskytnúť náhradné plnenie alebo primeranú zľavu z ceny a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
 4. Ak nie je možné vybaviť reklamáciu, resp. zjednať nápravu okamžite, sú WB povinné spísať s klientom reklamačný protokol s označením reklamujúceho klienta a predmetu reklamácie podpísaný zo strany obidvoch zmluvných strán a WB sa zaväzuje najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia si reklamácie poskytnúť klientovi vyrozumenie o výsledku reklamačného šetrenia a spôsob jej riešenia.

 

Článok VIII.
Storno podmienky

 1. Podmienky poskytovania služieb dohodnuté medzi zmluvnými stranami v zmysle týchto VOP sú voči zmluvným stranám platne a účinné od momentu vzniku zmluvného vzťahu stanoveného v čl. II týchto VOP. V prípade ak Klient z dôvodu na vlastnej strane odstúpi od zmluvy je povinný zaplatiť WB zmluvnú pokutu (storno poplatok) vo výške závislej od počtu dní zostávajúcich do dňa stanoveného medzi zmluvnými stranami ako deň poskytovania služieb WB nasledovne:

– 31 dní a viac pred začiatkom poskytovania služieb WB – 20 % z ceny dohodnutých služieb WB

– 30 – 21 dní pred začiatkom poskytovania služieb WB – 50 % z ceny dohodnutých služieb WB

– 20 – 10 dní pred začiatkom poskytovania služieb WB – 70 % z ceny dohodnutých služieb WB

– 9 a menej dní pred začiatkom poskytovania služieb WB – 100 % z ceny dohodnutých služieb WB

 1. V prípade, ak klient dobrovoľne nečerpá dohodnuté služby WB, WB odstúpi od zmluvy z dôvodu podľa článku III, ods. 2 bod druhý týchto VOP, neprináleží mu žiadna náhrada a takáto skutočnosť sa považuje za odstúpenie od zmluvy zo strany klienta 9 dní alebo menej pred začiatkom poskytovania služieb WB a klient je povinný WB zaplatiť zmluvnú pokutu (storno poplatok) vo výške 100 % z ceny dohodnutých služieb WB.

 

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

 1. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 250/2007 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v prípade ak je Objednávateľom Spotrebiteľ. V prípade, ak je Objednávateľom podnikateľ, tak sa na právne vzťahy medzi Objednávateľom ktorým je podnikateľ a APL aplikujú ustanovenia zákona č. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 2. Orgán dozoru v prípade právnych vzťahov s Objednávateľom, ktorý je spotrebiteľom sú príslušné orgány Slovenskej obchodnej inšpekcie – Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 alebo Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Prešove pre Prešovský kraj, so sídlom: Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, Odbor výkonu dozoru Telefón: 051/7721597 (ďalej len „SOI“).
 3. Tieto VOP sú platné a účinné odo dňa ich podpisu WB a upravujú podmienky vzniku, trvania, zmeny aj zániku každého zmluvného vzťahu, ktorý vznikol medzi zmluvnými stranami v súlade s týmito VOP.

 

V Tatranskej Lomnici, dňa 01.02.2018